03 514 3344

#

Iäkkäiden kuntoutus

Ikääntyneiden, eli gerontologisen kuntoutuksen peruslähtökohta on vanhenemisen laaja-alainen ymmärtäminen. Ikääntyneen ihmisen kuntoutukseen liittyy aina yksilöllinen vanhuuden elämänvaihe erityispiireineen ja yksilöllisine kuntoutustarpeineen. Ikääntymiseen voi liittyä hyvinkin erilaisia liikunta- toimintakyvyn ongelmia: aistit ja reaktiot heikentyvät, tuki- ja liikuntaelimistö rappeutuu ja motoriset taidot hidastuvat. Nämä fysiologiset muutokset vaikuttavat vanhuksen elämänlaatuun sekä kykyyn liikkua ja elää omassa koti- ja lähiympäristössään. Lisäksi liikkumisongelmien ja sairauksien ilmaantuminen usein vähentää arkipäivän fyysistä aktiivisuutta. Tästä saattaa käynnistyä kunnon heikkenemisen noidankehä: liikkumisen tuntuessa hankalalta, ulos mennään tai portaita kiivetään yhä harvemmin, minkä seurauksena kunto heikkenee entisestään.

Ikääntyneiden fysioterapian päätavoitteena on ylläpitää vanhuksen toimintakykyä ja hidastaa ikääntymisen aiheuttamien toimintakyvyn ongelmien syntymistä. Fysioterapian keinoin voidaan kohottaa kuntoa, kehittää lihasvoimaa ja tapapainoa, ehkäistä tuki- ja liikuntaelimistön vaivoja sekä hoitaa kipua. Fysioterapian avulla voidaan ennaltaehkäistä kaatumisia, parantaa vanhuksen itsenäistä kotona selviytymistä ja omatoimisuutta, lisätä aktiivisuutta ja parantaa elämänlaatua. Fysioterapiassa ikääntyneen asiakkaan terveydentila, toimintakyky ja elämäntilanne huomioidaan kokonaisvaltaisesti.

Ikääntyneiden kuntoutukseen kuuluu oleellisena osana mm. kotona selviytymisen arviot ja kodin muutostöiden arviot. Kotona selviytymisen arviossa tarkastellaan vanhuksen liikunta- ja toimintakykyä hänen omassa kotiympäristössään ja arvioidaan niiden riittävyyttä turvalliseen kotona selviytymiseen. Kodin muutostöiden arviossa taas mietitään, miten kotia voisi muokata ikääntymisen mukanaan tuomiin ongelmiin sopivaksi esimerkiksi erilaisten apuvälineiden ja muutostöiden avulla. Terapeuttimme tekevät yhteistyötä myös omaisten ja muiden hoitotahojen kanssa, jotta vanhus pärjäisi mahdollisimman pitkään ja turvallisesti omassa kodissaan.